اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۸۸۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۰۰۸۳۶۴ ۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۷۴۱۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۰۰۸۳۶۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، کوچه شهید کجوری ، پاساژ میثاق ، طبقه زیر همکف ، پلاک 13

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، کوچه شهید کجوری ، پاساژ میثاق ، طبقه زیر همکف ، پلاک 13

  • :
  • ۳۳۹۳۸۸۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۰۰۸۳۶۴ ۹۱۲ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۷۴۱۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 آقای ایرج جمالی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۳۸۸۲۱
 
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۰۰۸۳۶۴

آدرس